فصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیق


1-1 مقدمه 3


1-2 بیان مسئله 7


1- 3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8


1-4 اهداف پژوهش 8


1-5 فرضیه های پژوهش 9


1- 6 محدودیت های پژوهش 10


1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات 10.


فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش


2-1 مقدمه13


2-2 مبانی نظری پژوهش 13...


2-3 پیشینه پژوهش 15…………


فصل سوم : روش اجرای پژوهش


3-1 مقدمه ..  20


3-2 روش پژوهش 20


3-3جامعه آماری پژوهش 20


3-4 نمونه آماری پژوهش 20


3-5 متغیرهای پژوهش 20


3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 21


3-7روش انجام پژوهش 21


3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 22


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری


4-1مقدمه 24


4-2 تفسیر داده ها42


4-2-1 فرضیه اول 42


4-2-2 فرضیه دوم 25


4-2-3 فرضیه سوم 26


4-2-4فرضیه چهارم 28


4-2-5فرضیه پنجم 29


4-2-6 فرضیه ششم 30


4-2- 7 فرضیه هفتم 31


4-2-8 فرضیه هشتم 32


4-2-9 فرضیه نهم 34


4-2-10فرضیه دهم 35


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری


5-1 مقدمه 41


5-2 بحث و تفسیر نتایج 41


5-3نتیجه گیری 45


5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق 45


5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی 46


منابع و مآخذ 47


چکیده انگلیسی 52……………………………………………………………………….


فهرست جدول ها


4-1 جدول 24


4-2 جدول25.


4-3جدول26


4- 4جدول28


4-5 جدول29


4-6 جدول30


4-7 جدول31


4-8 جدول33


4-9 جدول34


4-10جدول35


4-11جدول37


4-12جدول37
فهرست نمودارها


4-1 نمودار38


4-2نمودار39


چکیده


هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود. مواد و روش ها : دیابت از طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ویستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ایجاد شد. رت ها به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند:گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg74/1  (S-F1)،گروه تمرین استقامتی شنا (S)،گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز  g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرین استقامتی شنا و گلی بنکلامید(G-S)، گروه کنترل دیابتی (C)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلی بنکلامید(G). تمرین استقامتی به صورت شناکردن به مدت 6 هفته ، هفته ای 5 روز و روزی 1 ساعت در یک تانک آب انجام شد. در هر وعده داروی گلی بنکلامید ، عصاره شنبلیله و محلول سالین به صورت خوراکی و با بهره گرفتن از روش گاواژ  به آزمودنی ها خورانده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ویسفاتین پلاسما کاهش  معنی دار دارد ولی ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ویسفاتین پلاسما اثر معنی دار نداشت.


نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش که نشان داد که تمرین استقامتی شناکردن و عصاره شنبلیله بر کاهش ویسفاتین موثر است پس می توان گفت که تمرین استقامتی و گیاه شنبلیله احتمالاً   می توانند بعنوان پیشگیری یا روش درمان برای بیماری دیابت مطرح شوند.


مقدمه


چاقی یک اختلال در حال رشد سریع در کشورهای صنعتی است که با مقاومت به انسولین ، نقص چربی،دیابت ملیتوس نوع 2 و فشار خون زیاد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251.


دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک است و با افزایش  قند خون مشخص می شود                 Et  al,2010,1883-1892) &  Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین  ، مقاومت به انسولین یا  هر دو می شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).


در سال 2000، 8 /2  درصد جمعیت  در سراسر دنیا از این بیماری رنج می بردند و ممکن است  تا سال  2025   از 4/5 درصد عبور کند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892).  بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000، صد و پنجاه  میلیون نفربالای سن 20 سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال 2025 ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند کرد. انتظار می رود این افزایش  42 درصد در کشورهای توسعه یافته و70 درصد در کشورهای در حال توسعه باشد. دیابت ملیتوس فقط یک بیماری نیست بلکه به شکل های مختلف نمایان می شود و عوارضی دارد که می تواند هر سیستمی در بدن را تحت تاثیر قرار دهد. دیابت و عوارض همراه با آن از قبیل تصلب شرائین و بیماری قلبی عروقی دلایل اصلی مرگ و میرهستند134-138)  A.Bawadi & Et al ,2009,). بدلیل اینکه یکی از منابع تامین انرژی بدن گلوکز است ، خون همیشه مقداری گلوکز در داخل خود دارد. اما مقدار زیاد گلوکز در خون برای سلامتی خوب نیست. بدن انسان همیشه بیشتر غذاهایی  را که می خورد به گلوکز تبدیل می کند.خون گلوکز را به سلولها در سراسر بدن منتقل می کند.گلوکز به انسولین برای رفتن به درون سلولهای بدن نیاز دارد.انسولین هورمونی است که در پانکراس ساخته می شود. پانکراس انسولین را به داخل خون آزاد می کند.انسولین کمک می کند که گلوکز از خون به داخل سلولهای بدن برود. اگر بدن انسان به انداره کافی انسولین نسازد یا انسولین به درستی کار نکند،گلوکز نمی تواند به داخل سلولها انتقال یابد،بنابراین در داخل خون باقی می ماند و این باعث می شود که سطح گلوکز خون بالا برود و فرد مبتلا به دیابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضی علایم دیابت شامل: تکرر ادرار ، تشنگی بیش از اندازه ، گرسنگی خیلی زیاد،کاهش وزن غیر عادی ،افزایش خستگی ،تحریک پذیری ، تاربینی و تکرار عفونت ها می باشد,2005,111-134)  Bastaki). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب  عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف دیگر مشخص شده است که ویسفاتین از انسولین تقلید می کند و در چاقی و دیابت نوع 2 بالا می رود (Sun & Et al,2007,399-404). این هورمون ادیپوکاینی است که به تازگی کشف شده است و در بافت چربی احشایی بیان می شود. گذشته از بیان در بافت چربی ، ویسفاتین همچنین در نوتروفیل های خون محیطی به محض تحریک توسط فاکتورهای التهابی از قبیل فاکتور نکروز تومور- α (α TNF-) بیان می شودEt al , 2009,1)  & Lambert). نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که ویسفاتین ممکن است در متابولیسم چربی در مردان جوان سالم نقش ایفا کند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراین یافتن روشهای خوب و ایمن تر برای کاهش این هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد دیابتی ضروری می باشد.


همچنین هورمون واسپین به عنوان یک ادیپوکاین جدید درارتباط با چاقی و حساسیت به انسولین شناخته شده است ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هایOLETF، بیان mRNA واسپین دربافت چربی احشایی با افزایش چربی بدن و سطح انسولین افزایش یافت.درمان با انس


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir