بطور قطع مجتمع مسکونی، خاص قرن بیستم نبوده وپیشینه کهن تری را داراست منتهی عملکرد آن با توجه به تغییـــرات زمــانی دچار تغییــر و تحـول گشته اسـت. این تغییـرات در مجموعه های عظیـم و پرجمعیـت نه تنـها برای کشـورهای شـرقی که دارای بافت سنتـی بوده اند که برای سـاکنیـن غـرب نیـز غریب و همراه با مشکلات خاص بوده در نتیجه هدف طراحی مجتمع های مسکونی جدید کاستن از این حس غربت و مشکلات ناشی ازآن بوده است.به دلیل موجود نبودن تعریفی مشخص از مقیاس و اندازه این عملکرد در ایران این واژه به طور عام و وسیع به آپارتمان های چند واحدی تا شهرک های چندین هزار واحـدی ، نسبت داده شده ولی بهتریـن و منطقی ترین راه برای تمیز دادن و شناخت این عملکرد بررسی مجتمع های مسـکونی براسـاس تـاریـخ ساخت آن ها می باشد که روشنگر تغییرات و دگردیسـی های آرام آن بواسطه تغییـر نیـازها و خواستـه های مردم در طول زمان می باشد. شهــرهایـی چون برلین ، لندن ، پاریس نمونه های شاخصی در این بررسی محسوب می گردند.


کلمات کلیدی: شهر، عملکرد، مجموعه، آپارتمان، جمعیت، تراکم،صنعتی سازی


فهرست مطالب


عنوان صفحه


فصل اول:  کلیات


1-1- بیان مسئله


1-2- ضرورت و اهمیت موضوع


1-3 پیشینه طرحهای معماری مسکن کارگری


1-4- اهداف کلی و جزئی


1-5- سوالات


1-6- فرضیه ها


فصل دوم:  مبانی نظری


2-1-تعاریف عمومی مفهومی و عملییاتی متغیرها


2-2- نتیجه گیری مطالعات


2-3-سیستم های صنعتی ساختمان سازی


2-4- سقف های حبابی (bubble ceck)


2-5- سقف حبابی به عنوان سقف پیش ساخته


2-6- سیستم ساختمانی ترونکو


2-7- دیوارهای سه بعدی (3D PANEL)  


2-8- سیستم ساختمانی بتن مسلح با عایق ماندگار


2-9- ICF در ایران


2-10- سیستم پیش ساخته بتنی


2-11- سیستم سازه های سبک فلزی(lSF) ) (Lightweight  Steel  Frame  


2-12-  بررسی ساختمان از نظر مصالح  


2-13- سقف عرشه فولادی


2-14- سازه عرشه فولادی  


2-15- انواع مسکن


2-16- تقسیم بندی فضاهای داخل خانه


2-17- تعاریف و شاخص‌های برنامه ریزی همسایگی‌ها و محلات


2-18- تراکم مسکونی


2-19- معضلات مجتمع های مسکونی بزرگ


فصل سوم:  نمونه های داخلی و خارجی


3-1- نمونه‌های اجرایی داخلی


3-2- مجتمع مسکونی آلبیون


3-3- نتیجه گیری


فصل چهارم:  ضوابط واستاندارد وبرنامه فیزیکی


4-1- اصول اولیه طراحی فضا های  مسکونی


فصل پنجم:  شناخت بستر منطقه طراحی


5-1- روش تحقیق


5-2- مطالعات


5-3- اقلیم


فصل ششم:  فرایند طراحی


6-1- عوامل تاثیر گذار بر روند طراحی


6-2- ورودی


6-3- معیارهای عمومی طراحی بلوکها


6-4- تناسب و عملکرد فضاها


6-5- نما


6-6- سیمای شهری


6-7- ایده و کانسپت


فهرست منابع


فهرست جدول ها


عنوان صفحه


جدول2-1


جدول2-2


جدول2-3


جدول 2-4


جدول 2-5


جدول 2-6


جدول 2-7


جدول 2-8


جدول 2-9


جدول 3-1


جدول 4-1


جدول 4-2


جدول 4-3


جدول 4-4


جدول 4-5


جدول 4-6


فهرست نمودار ها


عنوان صفحه


نمودار 2-1


نمودار 3-1


نمودار 5-1


نمودار 5-2


نمودار 5-3


نمودار 5-9


نمودار 5-8


نمودار 5-4


نمودار 5-5


نمودار 5-6


نمودار 5-7


فهرست شکل ها


عنوان صفحه


شکل 2-1


شکل 2-2


شکل 2-3


شکل 2-4


شکل 2-5


شکل 2-6


شکل 2-7


شکل 2-8


شکل 2-9


شکل 2-10


شکل 2-11


شکل2-12


شکل 2-13


شکل 2-14


شکل 2-15


شکل 2-16


شکل 2-17


شکل 2-18


شکل 2-19


شکل 2-20


شکل 2-21


شکل 2-22


شکل 2-23


شکل 2-24


شکل 2-25


شکل 2-26


شکل 2-27


شکل 2-28


شکل 2-29


شکل 2-30


شکل 2-31


شکل 2-32


شکل 2-33


شکل 2-34


شکل 2-35


شکل 2-36


شکل 2-37


شکل 2-38


شکل 2-39


شکل 2-40


شکل 2-41


شکل 2-42


شکل 2-43


شکل 2-44


شکل 2-45


شکل 2-46


شکل 2-47


شکل 2-48


شکل 2-49


شکل 2-50


شکل 2-51


شکل 2-52


شکل 2-53


شکل 2-54


شکل 2-55


شکل 2-56


شکل 2-57


شکل2-58


شکل 2-59


شکل 2-60


شکل 2-61


شکل 2-62


شکل 2-63


شکل 2-64


شکل 2-65


شکل 2-66


شکل 2-67


شکل 3-1


شکل 3-2


شکل 3-3


شکل 3-4


شکل 3-5


شکل 3-6
مقدمه


همزمان با صنعتی شدن جوامع بشری و شکل گیری صنایع و کارخانجات در شهرهای جهان تحولاتی بسیار مهم در جوامع صورت گرفته که چهره زندگی شهری را کاملاً دگرگون ساخته و این تاثیرات با سرعت بسیار فراوان در تمام جوانب زندگی بشر ریشه دوانده . معماری و مسکن نیز از جمله جوانب مهم زندگی انسان هستند که از این تاثیرات جان به در نبردند و دست خوش تغییرات بسیار زیادی در قالب تحول در شهرها و اوضاع اجتماعی و اقتصادی و .... شدند .


با رشد روزافزون صنایع و احداث کارخانجات فراوان جهت رفع نیازهای بشر ، روز به روز نیاز به کارگران جهت کار در امر صنایع افزایش یافت به طوری که جمعیت کارگری شهرها پاسخگوی این نیاز بنودند . از طرفی با صنعتی شدن شهرها شرایط زندگی در آنها بهبود یافت که این دو عامل باعث آغاز مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها شد .


مهاجرت روز افزون جویندگان کار به شهرها و مراکز صنعتی تمامی جوانب زندگی شهرهی انسانها را تحت تاثیر قرار داد که یکی از مهمترین آنها تامین مسکن برای مهاجران بود . امروزه تهیه مسکن در شهرهایی که دارای صنایع بزرگ می باشند و جمعیت مهاجر شاغل در این صنایع را در خود جای می ذهند یکی از مشکلات و مسائل مهم در این شهرهاست .به رغم این شرایط که در کشور ما نیز حاکم است و تاثیرات بسیار اساسی در ساختار شهرها و جوامع آن دیده می شود توجه چندانی به این امر نشده .


فصل اول:


کلیات
1-1- بیان مسئله


( مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی ) با توجه به موارد مذکور انتخاب شده است و در این پایان نامه سعی بر آن است که با توجه به اینکه یک مجتمع مسکونی برای قشری خاص با فرهنگ ، اقتصاد و سایر شرایط خاص خود طراحی می گردد .بتوان مطالعاتی جامع در راستای طرح یک مجتمع مسکونی برای کارگران به عنوان پشتیوانه طرح ارائه داد .


بطور قطع مجتمع مسکونی، خاص قرن بیستم نبوده وپیشینه کهن تری را داراست همزمان با صنعتی شدن جوامع بشری و شکل گیری صنایع و کارخانجات در شهرهای جهان، تحولاتی بسیار مهم در جوامع صورت گرفته که چهره زندگی شهری را کاملاً دگرگون کرد و این تاثیرات با سرعت بسیار فراوان در تمام جوانب زندگی بشر ریشه دواند،معماری و مسکن نیز از جمله جوانب مهم زندگی انسان هستند که از این تاثیرات جان به در نبردند و با توجه به تغییـــرات زمــانی دچار تغییــر و تحـول گشته اند.مهاجرت روز افزون جویندگان کاربه شهرها و مراکز صنعتی یکی از این مسائل می باشد که تمام جوانب زندگی شهری را تحت تاثیر قرار داده تهیه مسکن برای شهرهای دارای صنایع بزرگ و جمعیت مهاجر شاغل در این صنایع ،یکی از مسائل و مشکلات اساسی این شهرهاست این مسئله نه تنـها برای کشـورهای شـرقی که دارای بافت سنتـی بوده اند که برای سـاکنیـن غـرب نیـز غریب و همراه با مشکلات خاص بوده است. هدف طراحی مجتمع های مسکونی برای کارگران با رویکرد صنعتی سازی کاستن مشکلات ناشی ازتامین مسکن قشر کارگر به علاوه توسعه صنعتی سازی ساختمان و جایگزین کردن این روش به جای شیوه ساخت سنتی مسکن است. صنعتی‌سازی ساختمان به معنی مصنوعی‌سازی نیست بلکه صنعتی سازی مسکن یک ضرورت ملی در جهت اصلاح الگوی مصرف می باشد.در طراحی مجتمع مسکونی برای قشر کارگرسعی گردیده علاوه بر تسریع در ساخت و ساز به حفظ ایمنی و مقاوم سازی مجنمع در جهت تانین نیازهای قشر کارگر نیز توجه شود.(حسین پور،1387)


با طراحی و ایجاد چنین مجتمعی برای کارگران می توان از جایگاه صنعتی سازی در جامعه حمایت کرد وآن را ارتقاء داد؛ به علاوه در این روش ،ساختمان سازی سریع و ارزانتر بوده وتامین کننده نیاز این قشر آسیب پذیر خواهد بود .


با توجه به توضیحات ذکر شده هدف از طراحی این مجتمع:


افزایش روز افزون جمعیت و  مهاجران جویای کار به تقاضای شدید برای زندگی آسوده تر در محیطی امن و سالم را ایجاب میکند که با صنعتی سازی و تولید انبوه و ارزان می توان قسمی از این مسائل را حل کرد.


امروزه صنعتی سازی یكی از روشهای مرسوم درامر ساخت وساز می‌باشد. با بهره گیری از تكنولوژی روزو استاندارد كردن قطعات، در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و پدیده های ناگوار طبیعی، ارزش بیش از پیش خود را آشكار می سازد.


با توجه به اینکه سهم صنعتی‌سازی در بخش مسکن هم اكنون۲ درصد است،با  طراحی وتولید این میزان واحد مسكونی برای قشر کارگر )که قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند(  نه تنهادر جهت نیل به سوی مسكن ارزان قیمت، مصرف بهینه انرژی... گامی برداشته می شود بلکه سبب معرفی  هرچه بیشتر این ساختمانها به سایر افراد جامعه جهت آگاهی و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨــﻪ ﻃﺮاحی و ساخت ﻣﺴـﻜﻦ نیز خواهد شد. چرا که فرهنگسازی عامل گسترش صنعتی سازی است


برای گسترش صنعتی سازی بهترین راه شروع از انبوه سازی ها است چرا که در این صورت شاهد کاهش هزینه ها و افزایش قابلیت اطمینان سازه ها هستیم.
با پیشرفت زمان و تکنولوژی باید گام‌ها را بلندتر برداشت تا عقب نمانیم. کشورمان و البته شهر تبریز خوشبختانه از لحاظ همپا بودن با پیشرفت تکنولوژی جایگاه مناسبی را دارد؛ اما در زمینه صنعت ساختمان این اتفاق نیفتاده یا کمتر به آن توجه شده است یا اگر توجهی شده در مقیاس محدودی بوده و عامه مردم طعم ساخت ساختمان به روش مدرن و صنعتی را نچشیده‌اند. بنابراین در یک جمع بندی کلی هدف از طراحی این مجتمع، حرکت به سوی صنعتی شدن ساختمان ها به ویژه مجموعه های مسکونی در راستای تامین نیاز مسکن به صورت انبوه برای کارگران شهرک سلیمی تبریز می باشد.(حاجی جباری،1390)


تحقیق در مورد طراحی "مجتمع مسکونی برای کارگران شهرک شهید سلیمی تبریز با رویکرد صنعتی سازی"  به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی صورت می گیرد سپس با استناد به سوابق مطالعاتی(پایان نامه ها،کتاب ها،مقالات و سایت های علمی معتبر)و تجزیه و تحلیل اطلاعات  به دست آمده تدوین پایان نامه انجام خواهد گرفت


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir