فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                     صفحه


چکیده 1


فصل اول. 2


کلیات تحقیق.. 2


1- مقدمه 3


1-1- بیان مسئله 5


1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6


1-3 – اهداف تحقیق. 8


1-3-1- هدف کلی. 8


1-3-2- اهداف اختصاصی. 8


1-4- سؤالهای تحقیق. 8


1-5-محدوده تحقیق. 9


1-5-1-محدوده مكانی. 9


1-5-2-محدوده موضوعی. 9


1-5-3-محدوده زمانی. 9


1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات نظری و عملیاتی. 9


1-6-1- آموزش.. 9


1-6-2- آموزش بلند مدت.. 10


1-6-3- ارزشیابی. 10


1-6-4- مدیران. 10


1-6-5- ارزشیابی. 10


1-6- اختصارات.. 10


فصل دوم. 11


مبانی نظری  و پیشینه تحقیق.. 11


2- مقدمه 12


2-1-تعاریف آموزش.. 13


2-2- آموزش و نقش آن در توسعه سازمانی : 14


2-3- آموزش کارکنان. 15


2-4- مدلها و فرایندهای آموزش.. 17


2-4-1- مدلهای ساده وخطی. 17


2-4-2- مدل T. D. L. B.. 18


2-4-3-  مدل پارکر. 19


2-4-4-  مدل مبتنی بر تحول پذیر بودن سازمان. 20


4-5- مدل رویكرد سیستمی‌به آموزش.. 21


2-5- نیاز سنجی آموزشی. 23


2-6- تعیین اهداف آموزشی 24


2-7- محتوای برنامه آموزش كاركنان 25


2-8- اصول سازماندهی محتوای آموزشی. 26


2-9- روش های آموزش كاركنان 26


2-10- اجرای برنامه های آموزش كاركنان 27


2-11-  شرایط امكانات اجرایی دوره 27


2-12-مفهوم و تعریف  ارزشیابی. 28


2-13- اهمیت ارزشیابی. 31


2-14-اهداف ارزشیابی. 32


2-15-ارزشیابی آموزشی. 33


2-16-نتایج برنامه ریزی آموزشی : 36


2-17- شرایط موردنیاز آموزش کارکنان. 37


2-18-مراحل ارزشیابی. 40


2-19- عناصر ارزشیابی. 43


2-20- ویژگیهای ارزشیابی. 44


2-21- الگوهای ارزشیابی 45


2-22- ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی. 49


2-23- پیشینه تحقیق. 53


2-24- نتیجه گیری. 59


2-25- چار چوب نظری تحقیق: 59


فصل سوم. 61


روش شناسی.. 61


3- مقدمه 62


3-1- نوع و روش تحقیق. 62


3-3-جامعه آماری و حجم نمونه 63


3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 64


3-6- ابزار تحقیق. 64


3-8- پایائی یا اعتماد 65


3-9- روش تجزیه و تحلیل. 66


فصل چهارم. 67


یافته های تحقیق.. 67


4- مقدمه 68


4-1-جنس... 68


4-2- سن. 68


4-3- میزان تحصیلات.. 69


4-4 - رشته تحصیلی. 70


4-5- سابقه کار 72


4-6- تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی. 73


4-7- شاخص‌های مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. 73


4-8-تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. 75


4-9- تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. 76


4-10-سطح نگرش پاسخگویان. 77


4-11- برنامه ریزی  آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 78


4-12- اهداف آموزش های بلندمدت.. 80


4-13- میزان دستیابی به اهداف آموزش های بلند مدت.. 83


4-14- تاثیر پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. 83


4-15- مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت در وزارت جهاد کشاورزی. 85


4-16- راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. 86


4-17-ارزیابی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی بلندمدت کارکنان. 88


4-18- شرایط حضور در دوره های آموزشی. 88


4-19-ضریب همبستگی. 89


4-20-آزمون های مقایسه میانگین. 92


4-21- تحلیل عاملی  اعمال و رفتار اداری کارکنان. 98


4-22- تحلیل عاملی  برنامه ریزی دورههای آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 104


4-23- تحلیل عاملی  اهداف دورههای آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی. 109


4-25-رگرسیون چندگانه 115


4-25-1- رگرسیون چندگانه متغیرهای تبیین کننده دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 115


فصل پنجم. 121


خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 121


5- خلاصه 122


5-1-نتایج 123


5-2-بحث و نتیجه گیری. 126


منابع مورد استفاده 133


پیوست ها 139


فهرست جداول


جدول 3-1- جامعه آماری به تفکیک حوزه های تحقیق.. 63


جدول3-2-  ضریب الفای کرونباخ محور های پرسشنامه. 66


جدول (4-1) . توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن. 69


جدول (4-2).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب میزان تحصیلات.. 70


جدول (4-3).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رشته تحصیلی.. 70


جدول (4-4).  توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سابقه کار. 72


جدول (4-5). توزیع فراوانی تعداد کارکنان آموزش دیده تحت سرپرستی.. 73


جدول (4-6). شاخصهای مؤثر در گزینش کارکنان جهت گذراندن آموزشهای بلندمدت.. 74


جدول (4-7). تاثیر برنامه های آموزشی بر اعمال و رفتار اداری کارکنان. 75


جدول (4-8).  تاثیر برنامه های آموزشی بر نگرش کارکنان. 77


جدول (4-9). توزیع فراوانی سطح نگرش افراد مورد مطالعه به آموزش های بلندمدت.. 78


جدول (4-10).  رتبه بندی شاخص های برنامه ریزی با استفاده از ضریب تغییرات (C.V). 79


جدول (4-12). توزیع فراوانی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان. 83


جدول (4-13).  تاثیر اجرای پایاننامههای تحصیلی در آموزشهای بلندمدت کارکنان. 84


جدول (4-14). مسائل و مشکلات آموزشهای بلندمدت با استفاده از شاخص ضریب تغییرات (C.V). 85


جدول (4-15).  راهکارهای توسعه کارآمدی برنامههای آموزش بلندمدت.. 87


جدول (4-16). توزیع فراوانی میزان اثربخشی دورههای آموزشی بلندمدت ویژه کارکنان. 88


جدول (4-17). توزیع فراوانی شرایط حضور در دوره های آموزشی.. 89


جدول (4-18) . رابطه بین  متغیرهای مورد مطالعه با اثربخشی برنامه آموزش بلند مدت کارکنان. 90


جدول 4-20- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه مدیران با گروه سنی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 92


جدول 4-21- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با سابقه کارهای مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 94


جدول 4-22- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با رشته های تحصیلی مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 95


جدول 4-23- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین گروهای مدیران با میزان تحصیلات مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 96


جدول 4-24- آزمون آماری برای مقایسه تفاوت میانگین بین دیدگاه گروه های مدیران با تعداد کارکنان آموزش دیده مختلف نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 97


جدول 4-25. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 99


جدول (4-26). عوامل استخرج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 99


جدول (4-27). تعیین عوامل مربوط به اعمال و رفتار اداری کارکنان. 101


جدول 4-28. مقدار kmo و آزمون بارتلت به برنامهریزی دورههای آموزشی بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی   104


جدول (4-29). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 105


جدول (4-30). تعیین عوامل مربوط به برنامهریزی دورههای آموزش بلندمدت کارکنان. 105


جدول 4-31. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهای بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی.. 109


جدول (4-32). عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها 110


جدول (4-33). تعیین عوامل مربوط  اهداف آموزش بلندمدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 110


جدول (4-31) ضرایب تعیین متغیرهای مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی   118


جدول (4-32) رگرسیون گام به گام به منظور تبیین تأثیر متغیر های مستقل  بر دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.. 119


فهرست اشکال و نمودارها
شکل 2-1- مدل پیشنهادی تحقیق. 60


شکل 4-1. مدل تجربی پژوهش پیرامون اعمال و رفتار اداری کارکنان. 103


شکل4-2 : مدل تجربی نظام برنامه ریزی آموزش های بلند مدت کارکنان. 108


شکل 4-3- مدل تجربی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. 114


شکل 4-1- سهم هریک از متغیر ها بر حسب ضریبBeta. 120
چکیده :


هدف کلی این تحقیق ارزشیابی برنامه­های آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است . این تحقیق موضوع اثر بخشی آموزش های ارایه شده برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار می‌دهد بدین لحاظ این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از  نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی- استنباطی است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران مراکز تحقیقات، اموزش و ترویج وزارت جهادکشاورزی است از بین تعداد  130 پرسشنامه  توزیع شده 97 پرسشنامه بدون نقص و کامل دریافت و مورد تجزیه


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir