فصل اول : طرح پژوهش 2


1-1-مقدمه: 3


1-2- بیان مساله. 4


1-3- اهمیت وضرورت تحقیق: 4


1-4- اهداف تحقیق.. 7


1-4-1- هدف کلی : 7


1-4-2- اهداف ویژه: 7


1-4-3- اهداف کاربردی.. 8


1-5- فرضیه های تحقیق: 8


1-5-1- فرضیه اصلی : 8


1-5-2- فرضیه های اختصاصی تحقیق: 8


1-6- سوالات تحقیق: 9


1-7- تعاریف مفاهیم. 9


1-7-1- تعاریف نظری: 9


فصل دوم : پیشینه تحقیق.. 11


2-1-احقاق حق جنسی.. 12


2-2- رضایت زناشویی : 15


2-2-1- عوامل و مولفه های رضایت زناشویی : 16


2-3- پرخاشگری.. 25


2-3-1- تعریف پرخاشگری.. 26


2-3-2- عوامل پیش بینی کننده پرخاشگری.. 27


2-3-3- اختلالات مرتبط با پرخاشگری.. 28


2-3-5- رویکردهای پرخاشگری.. 32


2-3-5-1- رویکرد روان تحلیل گری.. 32


2-3-5-2- رویکرد رشدی.. 34


2-3-5-3- رویکرد ذاتی بودن پرخاشگری.. 35


2-3-5-4 تعلیم شیوه های پرخاشگرانه رفتار: 36


2-3-5-5- رویکرد انگیزشی.. 36


2-3-5-6- رویکرد موقعیتی.. 37


فصل سوم: روش پژوهش.... 38


مقدمه. 39


3-1- نوع تحقیق.. 41


3-2- انواع متغیرها 41


3-2-1- متغیرپیش بین.. 41


3-2-2- متغیرهای  ملاک... 41


3-2-3- متغیرهای تعدیلگر. 41


3-3- داده های مورد نیاز. 41


3-4- شیوه جمع آوری اطلاعات... 41


3-5- ابزارهای تحقیق.. 42


3- 5-1- پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت... 42


3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ.. 42


3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ) 43


3-6- جامعه آماری.. 43


3-7- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 44


3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری.. 44


3-8-1- روشهای آماری توصیفی.. 44


3-8-2- روشهای آماری استنباطی.. 44


فصل چهارم : نتایج (یافته ها ).. 44


4-1- توصیف ویژگی های دموگرافیک... 46


4-1-1- وضعیت میزان تحصیلات همسر: 46


4-1-2: وضعیت شغل همسر: 47


4-2- بررسی فرضیات تحقیق.. 48


4-3- بررسی سوالات تحقیق.. 69
فصل پنجم : بحث در نتایج ( نتیجه گیری )


5-1- نتایج و بحث و بررسی سوالات... 85


5-1-1- فرضیات تحقیق.. 85


5- 1- 2-بررسی سوالات پژوهش.... 90


5-2-:پیشنهادات... 94


5- 2- 1: پیشنهادات کاربردی.. 94


5-2- 2:پیشنهادات پژوهشی.. 95


5-3- محدودیتهای تحقیق.. 95


منابع فارسی: 96


منابع لاتین: 101


پیوست... 103


فهرست جداول


عنوان                                                                                                                                                   صفحه


جدول 4-1-1: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45


جدول 4-1-2: توزیع فراوانی وضعیت شغل همسر. 46


جدول 4-2-1: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی   47


جدول 4-2-2: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان   49


جدول 4-2-3: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری زنان   51


جدول 4-2-4: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی   53


جدول 4-2-5: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی   55


جدول 4-2-6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان   57


جدول 4-2-7: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان   59


جدول 4-2-8: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان   61


جدول 4-2-9: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان   63


جدول 4-2-10: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان   65


جدول 4-2-11: آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان   67


جدول 4-3-1: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر احقاق حق جنسی زنان.. 69


جدول 4-3-2: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر رضایتمندی زناشویی زنان.. 71


جدول 4-3-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر پرخاشگری زنان.. 73


جدول 4-3-4: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 75


جدول 4-3-5: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 77


جدول 4-3-6: توزیع فراوانی و آماره کای دو شغل همسر و پرخاشگری زنان.. 79


جدول 4-3-7: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان.. 81


جدول 4-3-8: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 83


جدول 4-3-9: توزیع فراوانی و آماره کای دو میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان.. 85


فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                                                   صفحه
نمودار 4-1-1: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر. 45


نمودار 4-1-2: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر. 46


نمودار 4-2-1- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 48


نمودار 4-2-2- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان. 50


نمودار 4-2-3- نمودار پراکنش رابطه بین رضایتمندی زناشویی  با پرخاشگری زنان. 52


نمودار 4-2-4- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 54


نمودار 4-2-5- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی.. 56


نمودار 4-2-6- نمودار پراکنش رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان. 58


نمودار 4-2-7- نمودار پراکنش رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان. 60


نمودار 4-2-8- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی زنان. 62


نمودار 4-2-9- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی زنان. 64


نمودار 4-2-10- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم زنان. 66


نمودار 4-2-11- نمودار پراکنش رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت زنان. 68


نمودار 4-3-1-2: آماره‌های توصیفی وضعیت احقاق حق جنسی زنان70


  نمودار 4-3-2-1: درصد فراوانی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 70


 نمودار 4-3-2-2: آماره‌های توصیفی وضعیت رضایتمندی زناشویی زنان. 72


نمودار 4-3-3-1: درصد فراوانی وضعیت پرخاشگری زنان. 74


 نمودار 4-3-3-2: آماره‌های توصیفی وضعیت پرخاشگری زنان. 74


نمودار 4-3-4: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و احقاق حق جنسی زنان. 76


نمودار 4-3-5: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 78


نمودار 4-3-6: درصد فراوانی وضعیت شغل همسر و پرخاشگری زنان . 80


نمودار 4-3-7: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و احقاق حق جنسی زنان. 82


نمودار 4-3-8: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و رضایتمندی  زناشویی.. 84


نمودار 4-3-9: درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات همسر و پرخاشگری زنان 86
چکیده:

 رضایت زناشوئی یکی از عوامل موثر در ثبات خانواده ها ودر عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است. مهمترین عامل در رضایت زناشوئی، روابط زناشویی است. هدف این تحقیق مشخص کردن رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی و نمونه مورد بررسی 300 نفر می باشد. نمونه گیری به شیوه در دسترس از 7 مرکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه  25 سوالی هالبرت برای سنجش احقاق حق جنسی، پرسشنامه 23 ماده ای انریچ برای سنجش رضایت زناشویی و پرسشنامه 29 ماده ای پاس و پری برای سنجش پرخاشگری استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری زنان و همچنین بین رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین شغل همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد، ولی بین میزان تحصیلات همسر با احقاق حق جنسی و رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان رابطه معنی داری وجود ندارد.


واژه ها کلیدی: احقاق حق جنسی، رضایتمندی زناشویی، پرخاشگری


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir